Sihtasutuse tegevus uuel õppeaastal

2023/2024 õppeaastal jätkab sihtasutus seniste traditsiooniliste toetustegevustega nii Tallinna Inglise Kolledži (TIK) kui laiemalt kogu haridusvaldkonna edendamiseks. Sihtasutuse tegevuse fookus on jätkuvalt suunatud võrdsuse põhimõttel kõikide TIK'i õpilaste kaasaegse ja mitmekülgse arengu toetamisele ning täiendavate vahendite olemasolul ka pedagoogide töö väärtustamisele. 

Sihtasutuse rahaliste vahendite kaasabil on koolis jätkunud traditsiooniline laiapõhjaline keeleõppe. Lisaks on laiema kogukonnani jõudnud igal aastal mitmed tugiteenused ja –projektid. Otsetoetused ja kaasabi erinevatele ürituste läbiviimiseks, stipendiumite konkurss, õpilastele ja lapsevanematele tellitud erinevad loengud on vaid mõned näited tehtust. Võimaluste piires oleme täiendavalt tunnustanud igal talvel ja kevadel pedagooge tehtud lisapingutuste eest mis on seotud uute õppekäsitluste pideva loomise ja elluviimisega. Seeläbi panustab sihtasutus tegevustesse, millest saab osa oluliselt laiem ring inimesi kui vaid ühe kooli õpilased ja õpetajad. 

Mõned aastad tagasi toimunud arutelud kooli ühe osa keeleõppeprogrammi rahastamise asjus ei toonud koolile seni puuduolevat raha juurde. Seetõttu on ka sihtasutusel jätkuvalt märkimisväärne roll õpilaste haridusse ja haritusse panustamisel. Haridussüsteemi edandamiseks eraalgatuslike lisavahendite kaasamine on üldlevinud arusaama järgi jätkuvalt Eestis oodatud, seaduslik ning igati tervitatav tegevus.

Keeleõppe rahastamisest

Juba 2014/2015 õppeaastal kontrollis Tallinna Inglise Kolledži (TIK) tegevust ja rahastamist õiguskantsler, kaasates protsessi ka Kaasaegse Kooli sihtasutuse esindajaid. Õiguskantsler avaldas 2015 juunis seisukoha, et TIK tegevus ja kooli õppekava vastab õigusaktidele, lastevanemate annetused kooli sihtasutusele on lubatud ning annetusi kasutatakse süvaõppe ja õpilaste arengu toetamiseks.

Õiguskantsler tegi siiski kooli pidajale ehk Tallinna linnale ettepaneku, et kooli õppekava täielik rahastamine on kohaliku omavalitsuse ülesanne ka juhul, kui koolis on süvaõpe. Tallinna haridusamet leiab Aktuaalsele Kaamerale antud intervjuus, et linn on oma kohustused täitnud ning süvaõpet peab rahastama riik. Riik on seisukohal, et ka nemad on oma kohustused täitnud.

Selgitava materjalina ja taustainfona annab Sihtasutus siinkohal vastused enamlevinud küsimusetele:

Miks koguvad lapsevanemad annetusi?

TIK juurde moodustati lapsevanemate algatusel kooli õppetegevuse ja õpilaste hariduse toetamiseks sihtasutus 1997. aastal, mil riik lõpetas koolile süvaõppe tasustamise ning õpilase pearaha koefitsient langes 1,2-lt 0,89-ni. Rahastuse vähenemine ühe õpilase kohta oleks kaasa toonud inglise keele ja teiste võõrkeelte täiendava ja süvendatult õpetamise lõpetamise. Sooviga pakkuda oma lastele edasi keeleõpet samal tasemel ehk väikestes gruppides, kolmanda võõrkeele õppimise võimalust ning pedagoogiliselt motiveerivaid projekte kõigi 12 kooliaasta jooksul, otsustasid lapsevanemad hakata lisaõpet ise toetama. Toetamise viisiks valiti solidaarsed annetused, et kõigil õpilastel oleks võrdsed võimalused lisaõppe saamiseks. Selline vanemate üksmeelne ja vabatahtlik toetus on koolil aidanud läbi aastate kujundada kaasaegset õpikeskkonda, mis aitab lastel areneda nii Eestis kui rahvusvaheliselt väga heal tasemel.

Miks valiti annetused, mitte õppemaks?

Süvaõppevõimalust soovitakse võrdsetel alustel pakkuda kõikidele koolis õppivatele lastele. Lastevanemate toetusel ja sihtasutuse kaasabil pakutakse kooli täiendavat keeleõpet ka õpilastele, kelle peredel ei ole majanduslikke võimalusi tasuda huvi- või keeltekoolide õppemaksu. Annetustena kogutav rahastamismudel on senini olnud võimalik ja parim meetod, sest enamike lapsevanemate jaoks on solidaarsus, ühtehoidmine ja teiste aitamine olulised väärtused. Samuti on ühisel koosõppimisel tugev motiveeriv efekt – erinevalt kooli juurde valikulise keeltekooli või muu huvikooli lisamisest, õpivad kõik lapsed süvendatult võõrkeeli koos ja ühes rütmis. Kuna kooliväliselt täiendav keelte õppimine huvikoolis oleks lapsele ka ajaliselt koormavam ning kallim, siis on enamik kooli lapsevanemad just senist sihtasutuse kaudu rahastamist pidanud parimaks süvaõppe pakkumise lahenduseks.

Kas ka teiste koolide lapsevanemad toetavad õppimist?

Riikliku õppekava järgi õppimist toetavad rahaliselt sisuliselt kõik Eesti lapsevanemad, ostes lapsele näiteks kunstitunniks või tööõpetuse tunniks vajalikke materjale, tasudes riikliku õppekavas ette nähtud muuseumikülastuste eest, soetades ujumisriideid kohustuslikuks ujumistunniks, ostes muusikatunniks plokkflöödi või hüvitades kasvõi suuskade renti suusatunniks. Sihtasutuste vahendusel annetuste kogumine ning hariduse toetamine toimub samuti paljude koolide juures tegutsevate sihtasutuse kaudu.

Loomulikult sooviks lapsevanemad, et kogu õppekavajärgne õpe oleks kõikidele lastele ilma vanemapoolsete kuludeta. Samas peame tõdema, et lahenduste leidmine ei ole aastate jooksul juhtunud ning seni kasutame sihtasutuse kaudu õiguspäraseid võimalusi lastele parima õppekeskkonna pakkumiseks.

Kuidas TIK’i lapsevanemad nüüd edasi käituma peavad?

Selleks, et jätkata süvaõpet samas mahus ning täita eelarvetühimikku avaliku sektori poolt rahastatava õppekava mahu ja rühmatundides täiendava keeleõppe mahu vahel, on ainsaks võimaluseks leida ise lisavahendeid. Sihtasutus pöördubki seetõttu mõnel korral aastas lapsevanemate ja üldsuse poole, tagamaks piisava hulga vabatahtlike rahaliste annetuste laekumise. Annetuste abil saabki sihtasutus koostöös kooliga võimaldada kõigile TIKi õpilastele solidaarselt täiendavate võõrkeelte õpet.

 

Aitame oma lapsel võimetekohaselt areneda!

 

Annetuste tegemisest

2023/2024 õppeaastaks ootame vabatahtlikke annetusi õppeaasta kohta kokku summas 500 eurot.

Annetus palume teha järgmisele kontole:

Saaja: Kaasaegse Kooli Sihtasutus

Konto: EE272200221057745508

Selgitus: lapse nimi, klass, annetaja isikukood

Annetus on tulumaksuvaba.

Annetusi võib teha ühe maksena, osamaksetena või ka näiteks igakuise püsikorraldusena.