Sihtasutusest

Kaasaegse Kooli Sihtasutus on loodud Eesti laste ja noorte arengule kaasaaitamiseks. Sihtasutuse tegevuse missioon on aidata kaasa õpilaste arengule teel iseseisvateks, igaühe potentsiaali võimalikult hästi avava hariduse ja harituse omandanud Eesti kodanikeks.

Kaasaegse Kooli Sihtasutuse ellukutsujateks on kodanikualgatuse korras Tallinna Inglise Kolledži lapsevanemad, eesmärgiga toetada kooli rolli tulevikku vaatava õppekorralduse eestvedaja ning laiapõhjalise võõrkeelte õppe kandjana. Kaasaaegse Kooli Sihtasutus jätkab ning arendab edasi 1998. aastal asutatud eelkäija, Inglise Kolledži sihtasutuse tegevussuundi ja -põhimõtteid.

Kaasaegse Kooli Sihtasutus väljastab erakordsete ideede või algatustega õpilastele ja õpetajatele ühekordseid stipendiume, toetab nii koolile kui ka avalikkusele suunatud õpilasüritusi ning aitab kaasrahastada lapsevanematele ja õpetajatele suunatud motivatsiooni-, täiendus- ja arenguüritusi. Sihtasutuse kaasabil finantseeritakse riiklikule õppekavale täienduseks Tallinna Inglise Kolledžis laiendatud mahus inglise keele ja teiste täiendavate võõrkeelte õpet. Samuti panustab sihtasutus vahendeid õpetajate järjepidevasse arengusse ning tunnustab võimalusel kaasaegsete õppeprogrammide väljatöötamiseks, kohandamiseks ja juurutamiseks tehtud õpetajate täiendavat tööpanust.

Eeltoodu elluviimiseks kogutakse Tallinna Inglise Kolledži õpilaste vanematelt annetuslikus vormis rahalist sihtasutuse eesmärkide realiseerimise toetust. Toetuse põhimõtted kinnitatakse kooli laiendatud hoolekogu poolt. Kooli laiendatud hoolekogusse kuuluvad lapsevanemate esindajad kõikidest klassidest ning vajalik info edastatakse kõikidele lapsevanematele enne kooliaasta algust e-posti ja/või e-päeviku kaudu. Sihtasutus töötab ise kodanikualgatuse korras ning vabatahtlikkuse alusel, kõik head ideed töö parandamiseks on oodatud.

Kaasaegse Kooli Sihtasutus peab oma tegevuses väga oluliseks kõikide Tallinna Inglise Kolledži lapsevanemate ühist kaasatust, suhtlust ja panust sihtasutuse tegevusse. Seda kindla sihiga, et õpilased ja nende vanemad ühe tervikliku kogukonnana saaksid õppida väga hea kvaliteedi ja õpikeskkonnaga koolis ning saadud kogemusi jagada edasi Eesti haridusmaastikule.